dudaren domina

galderak kimatu ahala
ugerra ageri da bertan

jantzi dudaren domina
erantziz dudaren mina
oratuz ahantzia dudan grina
ez dut ahalegin arina

zaborrean aztarrika
erantzuna usnatu ahal da

alorra goldatu ahala
egurasten dira erroak

la medalla de la duda

a medida que podas las preguntas
va apareciendo la herrumbre

ponerse la medalla de la duda
arrancando el dolor de la duda
aferrándose a ese entusiasmo ya olvidado
no es una fácil tarea

escarbando en la basura
se puede olisquear la respuesta

a medida que aras el terreno
se orean las raíces

la médaille du doute
au fur et à mesure que les questions
sont retranchées la crasse apparait

porter la médaille du doute
en arrachant la douleur du doute
en s’accrochant à cet enthousiasme déjà oublié
ce n’est pas si évident

en fouillant les poubelles
la réponse peut être reniflée

au fur et à mesure que
le champ est labouré
les racines s’aérent

la medalla del dubte

a mesura que podes les preguntes
va apareixent el rovell

penjar-se la medalla del dubte
arrancant el dolor del dubte
aferrant-se a aquest entusiasme
ja oblidat no és una fàcil tasca

furgant a la brossa
es pot ensumar la resposta

a mesura que llaures el terreny
s'airegen les arrels

a medalla da dúbida

a medida que podas as preguntas
vai aparecendo a ferruxe

poñer a medalla da dúbida
arrincando a dor da dúbida
aferrándose a ese entusiasmo xa esquecido
non é unha fácil tarefa

escarbando no lixo
pódese cheirar a resposta

a medida que aras o terreo
airéanse as raíces

medal of doubt

in trimming questions
rust appears there

put on the medal of doubt
by undressing the pain of doubt
by grabbing my forgotten yearning
it is not a light task

by digging around in the trash
you can get a whiff of the answer

in plowing the land
the roots breathe