chori kayolatic ihes goan dena

kaiolan nintzenian, maiz nindagon triste,
kampoko lagunetan bainuen sinheste ;
librotasuna ona zela nuen uste
orai arte…
amets, amets zoroa ! hik egin nauk kalte !

banuen zertarik jan, bai eta zer edan,
deusen eskasik etzen enetzat kaiolan ;
bainan guzien gatik nintzen errenkuran,
banuen lan !
aski zabalik ezin arterik atzeman !

ene arthatzailea fidaturik nitan,
athea idekirik behin utzi zautan….
nahi nuena egin, orduan ni hautan,
lorietan !
lagunetara laster goan nintzen airetan.

lehen ni usatua lo trankil egiten,
orai huna berri bat zer dudan aditzen:
gau-ihizi batzuek direla ibiltzen
chori biltzen,
aztaparren artean dituztela hiltzen !

gauaz beldur-bizian, egunaz ikaran :
non-nahi irriskatzen sartzea segadan !
holakorik ez zaitan burura, kaiolan
nintzenian ;
zoin gaizkiago naizen, hobeki ustean !

hegalttoak oraino ditut laburregi,
nik nola ihes- egin belatch gaichtoeri ?
bertzeak bezain airos ez naiteke segi
laguneri….
zer lana eman dudan ene buruari !

ene hegalak aski luzatu orduko,
uda akhabaturik, negua hasiko ;
berriz uda-lehenik ez da ethorriko
enetako !
izotz ,elhur, hormetan, nola naiz biziko ?

gaztea nahi bada egon segurean,
ez dadiela eror nik egin hutsean ;
bainan asmu hoberik harturik buruan,
deskantsuan
egon bedi kaiola ongi zerratuan !

en la jaula, a menudo estaba triste
tenía fe en los amigos de fuera;
pensaba que la libertad era algo bueno
hasta ahora…
¡sueño loco! ¡me has perturbado!

tenía comida y bebida a mi alcance
no me faltaba de nada en la jaula;
¡pero la aflicción me embargaba,
penosamente!
¡imposible descubrir la trampa!

mi centinela, fiándose de mí,
me dejó una vez la puerta abierta…
¡podía hacer lo que quisiera, y elegí
la gloria!
raudo volé hasta mis amigos.

hasta entonces solía dormir bien,
pero ahora me revelan lo siguiente:
por la noche hay rapaces
apresando pajarillos,
y los matan con sus garras!

de noche amedrentado, de día asustado:
¡en cualquier lugar hay riesgo de caer en la trampa!
nada de eso me pasó por la cabeza
estando en la jaula;
¡pensaba que mi vida mejoraría, pero es mucho peor!

mis alas son aún demasiado cortas,
¿cómo podría escapar al malvado halcón?
no puedo pretender volar tan airoso
como los demás
¡cuánta angustia me he provocado!

en cuanto mis alas sean lo suficientemente largas
el verano terminará, empezará el invierno;
no volverá a haber primavera para mí.
¿cómo voy a vivir entre nieve, hielo, escarcha?

si el joven quiere estar seguro,
que no cometa el mismo error que yo;
si le rondan mejores intenciones,
que descanse
y permanezca a buen recaudo en la jaula.

dans la cage, j’étais triste souvent
j’avais confiance en mes amis à l'extérieur;
je croyais "la liberté est une bonne chose"
jusqu'à présent...
rêve fou! tu m'as troublé!

j'avais de quoi boire et me nourrir
je ne manquais de rien dans la cage;
mais le chagrin m'a saisi,
péniblement!
impossible de découvrir le piège!

ma sentinelle, me faisant confiance,
m'a laissé une fois la porte ouverte...
ie pouvais faire à mon goût, et j'ai choisi
la gloire!
j'ai vite pris mon vol vers les amis

jusqu'alors, je dormais bien,
j’ai désormais appris que:
la nuit il y a des rapaces
qui attrapent les petits oiseaux,
et les tuent avec leurs griffes !

effrayé la nuit, affolé le jour:
partout le risque de tomber dans le piège!
rien de cela ne m'a traversé l'esprit
lorsque j'étais dans ma cage;
je croyais que ma vie s'améliorerait, mais c'est tellement pire !

mes ailes sont encore trop courtes,
que faire pour échapper au faucon fatal?
je ne compte pas voler facilement
comme tous les autres
tant d'angoisse me suis-je causé !

dès que mes ailes seront suffisamment longues
l'été prendra fin, l'hiver commencera;
il n'y aura plus de printemps pour moi.
comment survivre parmi la neige, le givre, la glace?

si un jeune homme veut vivre sûr,
qu'il ne fasse pas ma même erreur;
s' il est entouré de bonnes intentions,
qu'il se repose
puis reste paisible dans la cage.

traduction: mclb

a la gàbia, sovint em trobava trist
tenia fe en els amics de fora;
pensava que la llibertat era una cosa bona
fins ara…
somni boig! m'has pertorbat!

tenia menjar i beguda al meu abast
no em faltava de res a la gàbia;
però la pena m'envaïa,
penosament!
impossible descobrir-ne la trampa!

el meu sentinella, fiant-se de mi,
em va deixar una vegada la porta oberta…
podia fer el que volgués, i vaig triar
la glòria!
ràpid vaig volar fins als meus amics

fins llavors solia dormir bé,
però ara em revelen el següent:
a la nit hi ha rapinyaires
capturant ocellets,
i els maten amb les seves arpes!

la nit en suspens, de dia espantat:
en qualsevol lloc hi ha risc de caure en el parany!
res d'això em va passar pel cap
quan era a la gàbia;
pensava que la meva vida milloraria, però és molt pitjor!

les meves ales són encara massa curtes,
com podria escapar del falcó malvat?
no puc pretendre volar tan airós
com els altres
quanta angoixa m'he provocat!

quan les meves ales siguin prou llargues
l'estiu acabarà, començarà l'hivern;
no tornarà a haver-hi primavera per a mi.
com viuré entre neu, gel, gebre?

si el jove vol estar segur,
que no cometi el mateix error que jo;
si li ronden millors intencions,
que descansi
i romangui en lloc segur a la gàbia

traductor: daniel ardura

paxaro que foxe da gaiola


na gaiola a miúdo estaba triste
tiña fe nos amigos de fóra;
pensaba que a liberdade era algo bo
ate agora...
soño tolo! perturbáchesme!

tiña comida e bebida a man
non me faltaba nada na gaiola;
mais a mágoa ensumíame,
penosamente!
imposíbel descubrir a trampa!

o meu sentinela fiouse de min
e deixou unha vez a porta aberta...
podía eu facer o que quixese e elixín
a gloria!
axiña voei cara aos meus amigos.

ate daquela adoitaba durmir ben,
pero agora revélanme o seguinte:
pola noite hai mozos
atrapando paxariños
que matan coas súas poutas!

de noite teño medo, de día asustado:
en calquera lugar hai risco de caer na trampa!
nada diso pasou pola miña cabeza
estando na gaiola;
pensaba que a miña vida iría a mellor, pero foi ao revés!

as miñas ás demasiado curtas,
como podería escapar do malvado falcón?
non podo pretender voar tan airoso
como os demais
¡canta angustia provoquei!

cando as miñas ás sexan abondo longas
o verán rematará, comezará o inverno;
non volverá haber primavera para min.
como vou vivir entre neve, xeo, carazo?

se o mozo quere estar seguro,
que non cometa o mesmo erro ca min;
se o rondan mellores intencións,
que descanse 
e permaneza a bo recado na gaiola.

daniel salgado

in the cage, I was often sad
I had faith in friends from the outside;
I thought freedom was a good thing
until now...
you mad dream! you've disturbed me!

I had food and drink within my reach
I lacked for nothing in the cage;
but affliction seized me,
sorrowfully!
it was impossible to discover the trap!

my sentinel, trusting me,
once left the door open for me...
I could do as I wished, and I chose
glory!
I quickly flew to my friends.

until then i used to sleep well,
but now they reveal such things:
at night there are raptors
catching birds at night,
and killing them with their claws!

I rest frightened over night, scared during the day:
everywhere there is a risk of falling into the trap!
None of this crossed my mind when I was in the cage.
in the cage;
I thought my life would get better, but it's worse!

my wings are still too short,
How could I escape the evil hawk?
I can't pretend to fly as gracefully
as the others
Such anguish I have caused myself!

as soon as my wings are long enough
summer will end, winter will begin;
there will be no more spring for me.
who am I to live among snow, ice, frost?

if the young boy wants to be safe,
tell him not make the same mistake I did;
if he has better intentions,
let him rest
and stay safely in the cage

translator: daniel ardura